Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Aktiferrin Compositum

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls191580/2013

SOURHN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aktiferrin compositum měkká tobolka

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ferrosi sulfas hydricus 113,85 mg (odpovídá 34,5 mg Fe2+), serinum racemicum 129 mg, acidum folicum 0,5 mg, cyanocobalaminum 0,3 mg v 1 měkké tobolce.

Pomocné látky: hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, sójový lecithin E 322, nekrystalovatelný sorbitol.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka.

Popis přípravku: podlouhlá želatinová tobolka podélně barevně rozdělená na tmavě a světlehnědou. Obsah tobolky je žlutočervená olejovitá pasta.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Aktiferrin compositum je určen k profylaktickému podávání v graviditě, u menoragií a metroragií, u dárců krve a po subtotální nebo totální gastrektomii.

Dále se užívá k léčbě manifestní nebo latentní sideropenie, např. po menoragiích a metroragiích, po krvácení z gastrointestinálního a urogenitálního traktu, při maldigesci po subtotální nebo totální gastrektomii, při malabsorpčním syndromu, v těhotenství a období kojení, dárcovství krve, při růstu v dětství a dospívání.

Přípravek se podává dospělým, mladistvým a dětem od 6 let.

Dětem do 6 let se podávají přípravky Aktiferrin, kapky nebo Aktiferrin, sirup.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Obvyklá dávka pro dospělé, mladistvé a děti starší 12 let při manifestní sideropenii je 2-3krát denně 1 tobolka, při latentní a prelatentní sideropenii 1 tobolka denně.

Dětem od 6-12 let se podává 1 tobolka denně.

Aktiferrin compositum není vhodný pro děti do 6 let.

Pro doplnění zásob železa v organismu se doporučuje pokračovat v terapii nejméně 6 týdnů po normalizaci hladiny železa v krvi.

Tobolky je nejvhodnější užívat nalačno, ale při příznacích dráždění GIT je možno je užívat i při jídle. Tobolky se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (vody, ovocné šťávy nebo ovocného čaje).

4.3.    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Hypersenzitivita na arašídy nebo sóju.

Aktiferrin compositum se dále nesmí podávat při hemochromatóze a hemosideróze. Dále nesmí být podáván u anémií, které nejsou způsobeny nedostatkem železa, např. u anémie sideroblastické, hemolytické, aplastické, perniciózní, u anémie při otravě olovem, při talasémii, při porfyria cutanea tarda a při opakovaných transfuzích krve.

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při zjištění anémie musí být stanoven její typ. Teprve potom se v indikovaných případech zahajuje perorální léčba železem nebo kombinací železa s kyselinou listovou a cyanokobalaminem.

Přípravky obsahující soli železa mohou zbarvit stolici černě a mohou dávat falešně pozitivní reakci při benzidinové zkoušce na okultní krvácení.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pacientům se strikturou střeva, divertikulózou či zánětlivou střevní chorobou (možnost zhoršení onemocnění).

Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ferrosi sulfas

Resorpci železa snižují antacida obsahující magnesium, vápník, hliník, natrium hydrokarbonát, dále přípravky s obsahem vápníku, cimetidin, famotidin, deferoxamin, oxaláty, fosfáty. Pokud je nevyhnutelné současné podávání, je třeba zachovat alespoň 2 hodiny odstup mezi podáním železa a dalšího léku.

Resorpci železa snižují také některé potraviny (např. celozrnný chléb a obilniny obsahující fytáty, vejce). Z nápojů snižují absorpci železa mléko, káva, alkalické minerálky (Vincentka, Rudolfův pramen, Bílinská kyselka) a černý nebo zelený čaj (tanin vytváří se železem téměř nerozpustné komplexy).

Dimerkaprol zvyšuje toxicitu železa.

Železo snižuje absorpci cefdiniru, tetracyklinů, fluorochinolonů, etidronátu a penicilaminu, levodopy, methyldopy a kaptoprilu.

Perorální železo se nesmí podávat při současném parenterálním podávání železa.

Léčba železem je efektivnější, pokud se přípravky s obsahem železa podávají 1/2 hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Vzhledem k možnému dráždění gastrointestinálního traktu se však přípravky železa mohou podávat i při jídle nebo po jídle, a to i za cenu určitého snížení resorpce a prodloužení doby terapie.

Acidum _ folicum

Kyselina listová může zvýšit toxicitu fluorouracilu.

Hormonální antikoncepce a antikonvulziva (např. fenytoin, primidon) snižují hladinu kyseliny listové v krvi.

Cvanocobalaminum

Kolchicin, ethanol, neomycin a biguanidy snižují vstřebávání vitaminu B12.

4.6.    Těhotenství a kojení

Dobře provedené epidemiologické studie nenaznačují žádné nežádoucí účinky na průběh těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence.

Podávání přípravku Aktiferrin compositum v době těhotenství a období kojení je možné a v indikovaných případech nezbytné.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aktiferrin compositum nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroj e.

4.8.    Nežádoucí účinky

Gastrointestinální _ poruchy

Při perorální léčbě železem se může objevit pálení žáhy, nausea, tlak v žaludku, zvracení, nechutenství, průjem, u starších pacientů spíše zácpa. Vzhledem k relativně nízkým denním dávkám elementárního železa a vzhledem k přítomnosti ekvimolárního množství racemického serinu jsou tyto nežádoucí účinky málo časté.

4.9.    Předávkování

Ferrosi sulfas (kombinace s racemickým serinem)

Kombinace síranu železnatého s aminokyselinou racemickým serinem vede k výraznému (10 až 30 násobnému) snížení akutní toxicity v porovnání s čistým síranem železnatým a dalšími solemi železa.

Intoxikace solemi železa je nejčastější v dětství, většinou se jedná o náhodnou otravu. Do klinických symptomů patří nausea, zvracení, bolesti břicha, průjem, hemateméza a krvácení z konečníku. V další fázi dochází k hypotenzi, kómatu a jaterní nekróze. Při léčení otravy železem se v první fázi pacientům podává mléko, vaječný bílek nebo kombinace obou potravin s aktivním uhlím a k zastavení absorpce železa z gastrointestinálního traktu se drážděním hltanu vyvolá zvracení.

Jakmile je to možné, je třeba provést výplach žaludku 1-4% vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného, popř. 5% vodným roztokem směsi hydrogenfosforečnanu a dihydrogenfosforečnanu amonného a poté instilovat nasogastrální sondou roztok deferoxaminu (5-10 g v 50-100 ml vody). Následně se stanoví plazmatická hladina železa a případně se aplikuje ještě nitrožilní infuzí deferoxamin k vyvázání již vstřebaného železa. Pokud není k dispozici deferoxamin, je možno použít jako antidotum penicilamin nebo edetan vápenato-disodný. Deferoxamin se nesmí podávat pacientům s ledvinovým selháním. Dialýzu je možno použít k odstranění komplexu železo-deferoxamin, především u pacientů s oligurií či anurií.

Acidum _ folicum

Při dlouhodobém podávání 15 mg denně s krátkodobým zvýšením dávky na 400 mg denně nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky až na několik případů alergií.

Cyanocobalaminum

Nejsou známy případy intoxikace ani hypervitaminózy touto látkou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemikum. ATC kód: B03AE10.

Železo je pro organismus esenciální stopový prvek. Jako koenzym cytochromoxidázy, katalázy a peroxidázy a dále jako součást hemoglobinu, myoglobinu a cytochromu se účastní řady metabolických procesů. Komplex tvořený síranem železnatým a aminokyselinou serin se vyznačuje vysokou vstřebatelností železa, což vede k rychlému obnovení jeho hladiny v krvi i zásob v organismu. Výhodou je možnost nízkého dávkování a velmi dobrá snášenlivost přípravku.

Kyselina listová, vitamin skupiny B, je nezbytná při syntéze DNA a přeměně určitých aminokyselin. Nedostatek kyseliny listové inhibuje syntézu aminokyselin a buňky nejsou schopny produkovat dostatečná množství DNA pro mitózu. Jelikož organismus není schopen syntetizovat kyselinu listovou, musí ji přijímat z potravy.

Cyanokobalamin, vitamin B12, je pro organizmus nezbytný vitamin, který se jako koenzym zúčastňuje na metabolismu tuků, glycidů a nukleových kyselin. Je nezbytný pro normální erytropoézu a činnost nervových buněk. Nedostatek vitaminu B12 poškozuje především všechny rychle rostoucí, tj. DNA syntetizující tkáně.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Ferrosi sulfas (kombinace s racemickým serinem)

Dvojmocné železo se v tenkém střevě aktivně resorbuje po navázání na ferritin buněk mukózy. Při zvýšené nabídce železa probíhá i pasivní transport. Dalším krokem je vazba na plazmatický transferin a transport do cílových orgánů. Resorpce je závislá na řadě faktorů, jako je např. hladina železa v organismu, forma přijatého železa, vlastnosti prostředí v gastrointestinálním traktu, charakter intestinální mukózy. U zdravých osob je resorbováno 5-10 % orálně přijatého železa, při nedostatku železa v organismu stoupá resorpce iniciálně na 50-60 % a v průběhu léčby opět klesá na 10-15%. Současné podání síranu železnatého s některými aminokyselinami, zejména s racemickým serinem, vede k výraznému zvýšení resorpce železa díky tvorbě chelátového komplexu. V experimentech na zvířeti se resorpce železa zvýšila z 27,6 až 34,1% při podání čistého síranu železnatého na 67% při podání síranu železnatého s ekvimolárním množstvím racemického serinu. Zásobní formou železa v RES je ferritin. Pouze při excesivním přívodu vzniká hemosiderin. Železo uvolněné v organismu (převážně z rozpadlých erytrocytů) je téměř úplně reutilizováno. Vylučování močí je minimální. Část železa uložená jako ferritin v buňkách mukózy se ztrácí při jejich odlučování. Průměrné denní ztráty železa jsou 0,5-1,5 mg (při menstruaci 1,5-2,5 mg).

Acidum _ folicum

Vstřebává se zejména v proximální části jejuna a rychle přechází do krve, kde se slabě váže na plazmatické bílkoviny. Resorpce folátů je závislá na sodném kationtu a buněčném metabolizmu. Při vyšší koncentraci probíhá i pasivní difúze. Kumuluje se a metabolizuje v játrech, prochází enterohepatálním oběhem a část se vyloučí močí. Přechází placentární barierou, přestupuje do mateřského mléka.

Cyanocobalaminum

Převážná část vitaminu B12 je resorbována z GIT po navázání na vnitřní faktor. Byl popsán i nespecifický pasivní transport nezávislý na vnitřním faktoru. Celkové množství vstřebaného vitaminu B12 je po perorálním podání malé a činí asi 1-2%. Za normálních okolností jsou zásoby v játrech přibližně na dobu jednoho roku. Vitamin B12 je vylučován převážně žlučí a téměř kompletně zpětně resorbován v enterohepatálním oběhu.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

V experimentu na zvířeti (myši) byla stanovena hodnota LD50 pro síran železnatý s ekvimolárním množstvím racemického serinu 6400 mg/kg tělesné hmotnosti.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, hydrogenfosforečnan vápenatý, nekrystalovatelný sorbitol, glycerol 85%, želatina, černý oxid železitý E 172, červený oxid železitý E 172, žlutý oxid železitý E 172, hnědý oxid železitý E 172, oxid titaničitý E 171.

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

2 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

Al/PVC/PVDC blistr, krabička.

Velikost balení: 30 a 100 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

12/019/92-S/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.2.1992 / 16.12.2009

10.    DATUM REVIZE TEXTU

16.1.2014

5/5