Příbalový Leták

Adaxio


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Adaxio šampon pro psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Každý ml obsahuje:

Léčivé látky:

Chlorhexidini digluconas 20 mg (odpovídá 11,26 mg chlorhexidinum)

Miconazoli nitras 20 mg (odpovídá 17,37 mg miconazolum)


Pomocné látky:

Methylchloroisothiazolinon 0,0075 mg

Methylisothiazolinon 0,0025 mg

Kyselina benzoová (E210) 1,35 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Šampon.

Čirá světle žlutá až žlutá kapalina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba a tlumení seboroické dermatitidy provázející infekce Malassezia pachydermatis a /nebo Staphylococcus pseudintermedius.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Při použití přípravku je nutno zohlednit oficiální vnitrostátní a místní pravidla antibiotické politiky.

Dávejte pozor, aby v průběhu aplikace šamponu zvíře přípravek nevdechovalo nebo aby nedošlo k vniknutí přípravku do očí, zvukovodu, nosu nebo tlamy.

V případě zasažení očí vypláchněte dostatečným množstvím vody.

Pokud podráždění očí přetrvává, poraďte se s veterinárním lékařem.


Nedovolte, aby se zvíře olizovalo během aplikace šamponu a oplachování nebo před tím, než se usuší. Štěňata by neměla přijít při do styku s kojícími fenami do doby, než bude srst suchá.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Lidé se známou přecitlivělostí na chlorhexidin, mikonazol nebo na kteroukoli z pomocných látek, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.


Tento přípravek může zapříčinit přecitlivělost po kontaktu s kůží. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Náhodné zasažení očí neředěným přípravkem může způsobit vážné podráždění očí. Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu s očima, vypláchněte oči velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem.


Přípravek může být dráždivý pro pokožku. Zabraňte delšímu kontaktu s šamponem a opatrně si umyjte a usušte ruce.


Vyhněte se nadměrné manipulaci a hlazení léčených zvířat bezprostředně po použití přípravku.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Ve výjimečných případech se může u psů trpících atopií po aplikaci přípravku vyvinout svědivá nebo erytematózní reakce.


Ve velmi vzácných případech se u psů může po aplikaci přípravku vyvinout kožní reakce (svědění, zarudnutí).


4.7 Použití v průběhu březosti nebo laktace


Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní a fetotoxický účinek a maternální toxicitu chlorhexidinu nebo mikonazolu v doporučených dávkách. Nicméně bezpečnost přípravku u psů nebyla v průběhu březosti a laktace zkoumána. Proto by měl být přípravek použit po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace pro posouzení interakcí tohoto přípravku s s jinými topicky podávanými přípravky.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Kožní podání.


Obvykle se šampon aplikuje dvakrát týdně, dokud příznaky onemocnění neodezní a poté jednou týdně nebo podle potřeby pro udržení stavu pod kontrolou.

Zvíře důkladně navlhčete čistou vodou, na několika místech naneste šampon a vetřete jej do srsti. Použijte dostatečné množství přípravku, aby se na srsti a kůži vytvořila pěna. Zabezpečte, aby byl šampon nanesen v oblasti okolo pysků, pod ocasem a mezi prsty. Zvíře ponechte 10 minut v klidu stát, poté opláchněte čistou vodou a nechte přirozeně uschnout v teple a mimo průvan.Počet ošetření na 200 ml láhev


krátká srst

dlouhá srst

do 15kg

13

6

16-24kg

10

5

25kg a

více

8

4
Počet ošetření na 500 ml láhev


krátká srst

dlouhá srst

do 15kg

33

15

16-24kg

25

13

25kg a

více

20

10


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Žádné údaje nejsou k dispozici.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: dermatologika

ATCvet kód: QD08AC52.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Chlorhexidin diglukonát

Chlorhexidin diglukonát (klasifikace ATCvet QD08AC02) je bisbiguanid, antimikrobiální agens proti gram-pozitivním a gram-negativním bakteriím. V závislosti na použité koncentraci má baktericidní nebo bakteriostatické účinky.Inhibice růstu je dosaženo přímým účinkem na ATP-ázu, kterým dochází k narušení mechanismů přenosu energie . Baktericidní účinek chlorhexidinu je výsledkem koagulace obsahu bakteriálních buněk.


Chlorhexidin diglukonát je v přípravku obsažen pro jeho účinnost proti Staphylococcus pseudintermedius. Typické hodnoty MIC zjištěné u klinických izolátů Staphylococcus pseudintermedius jsou 2,0 mg / l (2005). Rezistence Staphylococcus pseudintermedius proti chlorhexidinu nebyla hlášena.


Mikonazol nitrát

Mikonazol nitrát (klasifikace ATCvet QD01AC02) je imidazolové antimykotikum působící proti kvasinkám, jako je Malassezia pachydermatis.

V závislosti na použité koncentraci má fungicidní nebo i fungistatické účinky. Mikonazol inhibuje inkorporaci ergosterolu do buněčné membrány, čímž se zvýší koncentrace cytotoxického peroxidu vodíku v buněčné stěně mykotických organizmů.


Mikonazol nitrát je v přípravku obsažen pro jeho účinnost proti Malassezia pachydermatis. Typické hodnoty MIC zjištěné u klinických izolátů Malassezia pachydermatis jsou 1-4,0 mg / ml (2012). Rezistence Malassezia pachydermatis proti mikonazolu nebyla hlášena.


5.2 Farmakokinetické údaje


Chlorhexidin diglukonát

Vysoké koncentrace chlorhexidin diglukonátu jsou dosaženy v srsti a na pokožce po dobu 10ti minut působení naneseného šamponu. Tyto koncentrace značně přesahují hodnoty MIC pro Staphylococcus pseudintermedius. Chlorhexidin diglukonát se špatně vstřebává z gastrointestinálního traktu při požití. Perkutánní absorpce je nízká nebo žádná. U lidí bylo prokázáno, že 26% zůstává na kůži 29 hodin po aplikaci.


Mikonazol nitrát

Vysoké koncentrace mikonazol nitrátu jsou dosaženy v srsti a na pokožce po dobu 10ti minut po působení naneseného šampónu. Tyto koncentrace značně přesahují hodnoty MIC pro Malassezia pachydermatis.

Absorpce přes kůži nebo sliznice při lokální aplikaci je nízká.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Methylchloroisothiazolinon

Methylisothiazolinon

Lauromacrogol

Kokamidopropylbetain

Kokoamfodiacetát sodný

Cetrimonium-chlorid

Makrogol-5500-methylglukoso dioleát

Chlorid hořečnatý

Chlorid sodný

Dusičnan hořečnatý

Monohydrát kyseliny citronové (pro pH adjustaci)

Kyselina benzoová (E210)

Čištěná voda


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 21 měsíců.


Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Chraňte před chladem a mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Nádoba je bílá neprůhledná polypropylenová láhev s polypropylenovým otočným horním uzávěrem.

200ml láhev

500ml láhev

Krabice s 1 láhví na 200 ml

Krabice s 1 láhví na 500 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie


8. Registrační číslo(a)


96/006/15-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


30. 1. 2015


10. DATUM REVIZE TEXTU


červen 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1