Příbalový Leták

Acegon 50 Μg/Ml


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACEGON 50 µg/ml injekční roztok pro skot


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje:


Léčivá látka:

Gonadorelinum (ut gonadorelini acetas) 50 µg


Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519) 9 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční roztok

Čirý bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok bez viditelných částic.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot: krávy, jalovice.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Skot: krávy, jalovice.

Léčba folikulárních ovariálních cyst.

Optimalizace času ovulace v souvislosti s umělou inseminací.


Indukce a synchronizace říje a ovulace v kombinaci s prostaglandinem F2 (PGF2α) a s použitím nebo bez použití progesteronu jako součást programů pro načasovanou inseminaci dojnic:


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na gonadorelin nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat na zkrácení říje během infekčních nemocí nebo podobných obtíží.


4.4 Zvláštní upozornění


Při léčbě cystických ovarií by měl být diagnostikován stav folikulárních ovariálních cyst pomocí rektální palpace odhalující přítomnost přetrvávajících folikulárních struktur o průměru více než 2,5 cm a měly by být potvrzeny testem na progesteron v plazmě nebo mléku.


Přípravek by měl být podáván nejméně 14 dní po otelení vzhledem k absenci vnímavosti hypofýzy před uplynutím této lhůty.


K indukci a synchronizaci říje a ovulace v programech pro načasovanou inseminaci dojnic by měl být přípravek podáván nejméně 35 dnů po otelení. Odezva krav a jalovic na synchronizační programy je ovlivněna jejich fyziologickým stavem v době léčby. Odezva na léčbu se může lišit jak mezi stády, tak mezi zvířaty v jednom stádě. Procento zvířat vykazujících říji je nicméně v daném období obvykle vyšší než u neošetřených zvířat a následná luteální fáze má obvyklou dobu trvání.


Pro program, který zahrnuje pouze PGF2 u cyklujících krav: Kvůli zvýšení pravděpodobnosti zabřeznutí zvířete by měl být zjištěn stav vaječníků a potvrzena jejich cyklická aktivita. Nejlepších výsledků je dosaženo u zdravých normálně cyklujících zvířat.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zvířata, která nejsou v dobrém stavu, ať kvůli nemoci, nevhodné stravě, nebo jiným faktorům, mohou mít slabou odezvu na léčbu.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Předcházejte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě kontaktu s kůží ihned a důkladně opláchněte vodou, jelikož analogy GnRH mohou být absorbovány kůží. V případě náhodného kontaktu s očima důkladně vypláchněte vodou.

Vliv náhodné expozice na těhotné ženy nebo ženy v normálním reprodukčním cyklu není známý; proto se doporučuje, aby neaplikovaly přípravek těhotné ženy a ženy v plodném věku aplikovaly přípravek obezřetně.


Lidé se známou přecitlivělostí na analogy GnRH by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Březost

Neuplatňuje se.


Laktace

Může být použitý během laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Při aplikaci s FSH dochází k synergickému efektu.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Intramuskulární podání.Pro podání přípravku a inseminaci by mělo být použito následující časové schéma:


Indukce a synchronizace říje a ovulace v kombinaci s prostaglandinem F2 (PGF2α) a s použitím nebo bez použití progesteronu jako součást programů pro načasovanou inseminaci dojnic:


Následující program pro načasovanou inseminaci dojnic je obvykle uváděn v literatuře:


u cyklujících krav:


Alternativní protokol:


u cyklujících a necyklujících krav a jalovic:


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Při podávání až 5 násobku doporučené dávky v režimu, kdy je přípravek podáván až třikrát denně místo doporučovaného podání jedenkrát denně, nebyly pozorovány žádné znatelné příznaky ať lokální nebo celkové klinické nesnášenlivosti.


4.11 Ochranné lhůty


Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Hypotalamické hormony. Gonadotropin-releasing hormony

ATCvet kód: QH01CA01


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Gonadorelin (ve formě acetátu) je syntetický gonadorelin („gonadotropin uvolňující hormon“ GnRH) fyziologicky a chemicky totožný s přirozeným gonadorelinem, který je uvolňován hypotalamem u savců.

Gonadorelin stimuluje syntézu a uvolňování hypofyzárních gonadotropinů, luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH). Jeho účinek je zprostředkována specifickým receptorem plazmatické membrány. K vyvolání 80% maximální biologické odezvy je potřeba pouze 20% obsazenost GnRH receptorů. Vazba GnRH na jeho receptor aktivuje kaskády proteinkinázy C (PKC) a také mitogenem aktivované proteinkinázy (MAPK), které představují důležitý článek pro přenos signálů z povrchu buňky do jádra, což umožňuje syntézu gonadotropních hormonů.

Přebíhající krávy mohou být ovlivněny více faktory včetně krmení a způsobu chovu. U přebíhajících krav je jedním z nejzřetelnějších nálezů opožděný a nižší předovulační nárůst hladiny LH, což vede k opožděné ovulaci. Injekční podání GnRH během říje zvyšuje spontánní LH pík a brání zpoždění ovulace u přebíhajících krav.


5.2 Farmakokinetické údaje


Absorpce

Po intramuskulárním podání u krav je gonadorelin rychle absorbován z místa podání s plazmatickým poločasem zhruba 20 minut.

Distribuce

Nárůst hladiny LH je detekován třicet minut po podání, což dokazuje rychlou distribuci do adenohypofýzy.

Metabolismus

Léčivá látka je rychle metabolizována na menší neaktivní peptidy a aminokyseliny.

Vylučování

Hlavní cestou vylučování je moč, ačkoliv velká část je také vyloučena vydechovaným vzduchem.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Benzylalkohol (E1519)

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Chlorid sodný

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Složení vnitřního obalu:

Bezbarvá injekční lahvička ze skla typu II (6, 10, 20, 50 a 100 ml).

Bromobutylová zátka typu I.


Velikosti balení:

Papírová krabička obsahující 1 skleněnou injekční lahvičku o objemu 6, 10, 20, 50 nebo 100 ml s gumovou zátkou a hliníkovou pertlí.

Papírová krabička obsahující 10 skleněných injekčních lahviček o objemu 6 ml s gumovou zátkou a hliníkovou pertlí.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LABORATORIOS SYVA, S.A.U.

Avda. Párroco Pablo Díez 49-57

León - Španělsko


8. Registrační číslo


96/011/14-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


17. 3. 2014/ 30. 8. 2016


10. DATUM REVIZE TEXTU


Srpen 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.1